ผู้บริหาร

นายไสว พลพุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
นายนิติญวัฒน์  วรรทวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายธนากฤต  เปริน
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นายสามารถ สุคุณพันธ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายพิชิต  อุปสิทธิ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา
ตำแหน่งครู รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล